Circle of Love | Humanitarian Organization

POLITIKA PRIVATNOSTI HUMANITARNE UDRUGE KRUG LJUBAVI Tko je odgovoran za sigurnost prikupljenih osobnih podataka...........................................................2 Koje osobne podatke obrađujemo .....................................................................................................2 Kako prikupljamo osobne podatke ....................................................................................................2 Da li ste nam dužni dati osobne podatke ...........................................................................................3 Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke .........................................................................................3 S kime možemo dijeliti Vaše osobne podatke ....................................................................................4 Osobni podaci trećih osoba koje nam dostavljate ..............................................................................5 Zaštita osobnih podataka ...................................................................................................................5 Prijenos osobnih podataka .................................................................................................................6 Izmjene osobnih podataka .................................................................................................................6 Koliko dugo čuvamo osobne podatke................................................................................................6 Vaša prava .........................................................................................................................................6 Izmjene Politike privatnosti ...............................................................................................................7 Kako nas kontaktirati.........................................................................................................................7 HUMANITARNA UDRUGA KRUG LJUBAVI sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Kozarčeve Tene 47, OIB: 04038472535 u (dalje u tekstu: Udruga) odlučna je i predana u provođenju zaštite Vaše privatnosti i osobnih podataka prilikom njihove obrade. Ova Politika privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza, zasnivanja i ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa te vaša prava i mogućnosti koje imate u tom pogledu. I/ TKO JE ODGOVORAN ZA SIGURNOST PRIKUPLJENIH OSOBNIH PODATAKA Udruga je odgovorna za sigurnost prikupljenih osobnih podataka. Vaše podatke će obrađivati Udruga kao voditelj obrade, te Lea Lesjak u svojstvu Osobe odgovorne za GDPR temeljem Odluke o imenovanju Osobe odgovorne za GDPR od dana 25.05.2018. U cilju zaštite osobnih podataka, omogućavanja njihove obrade te izvršavanja vaših prava kao ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju, osobni podaci mogu biti ustupljeni fizičkim i pravnim osobama s kojima surađujemo temeljem naših ugovornih ili zakonskih obveza (npr. porezni savjetnici, računovodstveni servis, odvjetnički uredi, nadležna tijela javne vlasti). II/ KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO Osobni podaci koje obrađujemo mogu uključivati: - podatke za ostvarivanje i održavanje kontakta kao što su ime i prezime, adresa prebivališta, odnosno boravišta, osobni identifikacijski broj, zanimanje-poslovna funkcija, poštanska adresa, poslovna adresa, broj telefona, adresa elektroničke poštu (e-mail); - podatke koji se odnose na izdavanje faktura i procesuiranje plaćanja te provođenje zakonskih obveza u odnosu na sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma, kao što su brojevi bankovnog računa, podaci kartica za platni promet i ostale informacije; - daljnje poslovne informacije koje su nužno potrebne u svrhu ostvarenja ugovornog odnosa ili koje su nam dobrovoljno dostavljene, kao što su dane upute, specifični zahtjevi i/ili nalozi; - već ranije objavljene informacije koje prikupljamo putem javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika; - detalje o međusobnoj komunikaciji (pisana korespondencija i sl.), kao i vođenim razgovorima u opsegu nužnom za ostvarenje prava i obveza iz ugovornog odnosa. III/ KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo ovisno o okolnostima, uključujući: - kada je i ukoliko je prikupljanje osobnih podataka nužno u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog; - kada vi stupite u kontakt s nama neposredno ili putem kanala elektroničkih komunikacija i/ili našim djelatnicima s ciljem zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog odnosa; - kada naši djelatnici stupe u kontakt s vama ili pravnom osobom u kojoj ste dioničar, imatelj poslovnih udjela, imatelj neposrednog ili posrednog ekonomskog interesa ili obnašate odgovarajuću funkciju uključujući radni odnos, s ciljem zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog odnosa; - u svrhu distribucije promidžbenog materijala i reklamiranja naših proizvoda i usluga; - u određenim okolnostima prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke putem trećih strana. Primjerice osobne podatke možemo prikupljati od pravne osobe s kojom ste poslovno povezani, drugih pravnih osoba s kojima je vaša pravna osoba poslovno povezana, drugih javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika. IV/ DA LI STE NAM DUŽNI DATI OSOBNE PODATKE Načelno, sve osobne podatke ustupate nam dobrovoljno; u pravilu nema nikakvih negativnih ili štetnih posljedica ukoliko odlučite ne ustupiti nam vaše osobne podatke. Međutim, postoje okolnosti kada Udruga ne može poduzeti poslovne aktivnosti, uključujući pravne radnje, bez vaših osobnih podataka, primjerice kada su osobni podaci nužni za procesuiranje vaših narudžbi, uputa, zahtjeva i molbi, u svrhu zasnivanja obvezno-pravnog odnosa. U svim tim slučajevima prikupljanje i obrada vaših osobnih podataka predstavlja uvjet za pružanje naših usluga, osim u slučaju postojanja neke druge pravne osnove za njihovo prikupljanje, kao što je to zakonska ili ugovorna osnova. V/ SVRHE U KOJE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE Osobne podatke obrađujemo isključivo u sljedeće svrhe (dalje: Dozvoljene svrhe): · u svrhu zasnivanja i ostvarenja prava te ispunjenja obveza iz radnog odnosa; · u svrhu ostvarivanja prava radnika propisanih posebnim zakonima; · u svrhu ostvarivanja prava Udruge kao poslodavca iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom; · u svrhu zaštite sigurnosti i zdravlja radnika, članova udruge i volontera; · u svrhu izrade i dostave promidžbenog materijala; · u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog; · u svrhu upravljanja i administracije poslovnim procesima povezanim sa ispunjenjem ugovora i ostvarivanjem prava i obveza iz istog uključujući procesuiranje plaćanja, knjigovodstvene svrhe, reviziju, naplatu potraživanja i usluge podrške u svezi navedenog; · u svrhu usklađivanja i ispunjavanja naših zakonskih obveza kao i obveza koje mogu proizaći iz prava Europske Unije kao i prava trećih država u primjenjivoj mjeri i u opsegu i sadržaju u kojemu navedena prava ne proturječe pravu Republike Hrvatske; · u svrhu analize i poboljšanja naših usluga i komunikacije s vama; · u svrhu zaštite sigurnosti i upravljanja pristupom u naše poslovne prostorije, IT i komunikacijski sustav, on-line platforme, Internet stranice; · u svrhu identificiranja osobe ovlaštene na zastupanje naših ugovornih partnera, potpisivanja narudžbi i prihvata ponuda i zaključivanja ugovornog odnosa s nama; · u svrhu poštivanja sudskih odluka i odluka javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima i ostvarivanja naših prava i na zakonu zasnovanih interesa; · u svrhu vođenja evidencije o statistici vezano uz naše poslovanje; · u svrhu marketinga, promidžbe i propagande; · za svaku svrhu koja se smatra nužno potrebnom u svezi ostvarivanja nekih od naprijed naznačenih svrha. U svrhu komunikacije vezano uz usluge marketinga, pod uvjetom da je takva obveza propisana zakonom slat ćemo vam samo one informacije u odnosu na koje ste dali privolu i samo toliko dugo dok privolu ne povučete. Vaše osobne podatke nećemo koristiti za poduzimanje nikakvih drugih radnji ili kreiranja profila osim u ovdje navedenim slučajevima. Ovisno o tome u odnosu na koju Dozvoljenu svrhu obrađujemo vaše osobne podatke, vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama: · ukoliko ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više Dozvoljenih svrha; · obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora; · obrada je nužna radi poštovanja naših pravnih obveza; · obrada je nužna kako bi se zaštitili vaši ključni interesi; · obrada je nužna za potrebe naših legitimnih interesa sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: GDPR). VI/ S KIM MOŽEMO DIJELITI VAŠE OSOBNE PODATKE Vaše osobne podatke možemo dijeliti u sljedećim okolnostima: Ukoliko ste naš poslovni partner, vaše osobne podatke možemo dijeliti sa vanjskim suradnicima, kao što su primjerice odvjetnički uredi, računovodstveni servisi, porezni savjetnici, kreditni uredi i financijske institucije, poslovni subjekti s kojima je suradnja nužna radi ostvarivanja prava i obveza iz međusobnog ugovornog odnosa (primjerice tiskare), agencijama za naplatu potraživanja, javnopravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, kada je to potrebno u svrhu zaštite ugovornih prava i/ili zahtjeva, ili kada je to u javno-pravnom interesu odnosno kada to predstavlja zakonsku obvezu. Vaše osobne podatke možemo dijeliti na povjerljivoj osnovi s trećim osobama u svrhu pribavljanja vašeg mišljenja u odnosu na kvalitetu naših proizvoda i usluga kako biste nam pomogli da poboljšamo kvalitetu naših proizvoda i usluga. Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim osobama kojima smo prenijeli odnosno ustupili prava iz ugovornog odnosa s vama. Također smo ovlašteni naložiti trećim osobama obradu vaših osobnih podataka u naše ime i za naš račun te sukladno našim uputama kao voditelja obrade, u kojem slučaju preuzimamo odgovornost za tajnost i sigurnost vaših osobnih podataka. U tom slučaju Udruga ostaje u cijelosti odgovorna prema vama za sigurnost i tajnost osobnih podataka te će koristiti sve potrebne mjere koje zahtijevaju mjerodavni propisi kako bi osigurali integritet i sigurnost vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke također možemo koristiti u statističke svrhe radi promatranja posjeta i korištenja naših mrežnih stranica s ciljem razvoja naše djelatnosti i poboljšanja kvalitete mrežnih stranica. U ostalome, vaše osobne podatke možemo otkriti trećoj osobi isključivo ukoliko nam date privolu za takvo što, neovisno je li privola sadržana u posebnom dokumentu ili predstavlja zasebnu klauzulu ugovora, ukoliko je to zakonska obveza ili obveza postupanja sukladno nalogu suda ili drugog javnopravnog tijela odnosno tijela s javnim ovlastima. VII/ OSOBNI PODACI TREĆIH OSOBA KOJE NAM DOSTAVLJATE Ukoliko nam dostavljate osobne podatke nekih drugih fizičkih osoba (primjerice nekoga od vaših zaposlenika, direktora ili osobe s kojima stojite u određenom poslovnom odnosu) morate osigurati te jamčite da ste ovlašteni otkriti nam osobne podatke, da iste možemo obrađivati kao i da ih možemo bez obveze poduzimanja daljnjih radnji pribavljati, koristiti i prenositi iste sukladno uvjetima navedenima u Politici privatnosti. Posebice morate osigurati da je druga fizička osoba upoznata sa otkrivanjem njezinih osobnih podataka nama, da je dala suglasnost za takvo otkrivanje, korištenje i prenošenje osobnih podataka kao i da je u cijelosti upoznata sa sadržajem Politike privatnosti uključujući i ne ograničavajući se na naš identitet, kontakt podatke, svrhe obrade osobnih podataka, prava u odnosu na pristup osobnim podacima, izmjenu osobnih podataka, uvid u prikupljene osobne podatke, brisanje osobnih podataka, prijenos osobnih podataka, pravo na podnošene prigovora u odnosu na obradu osobnih podataka, kao i posljedice u slučaju kršenja naših obveza u odnosu na navedeno. VIII/ ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Vaše osobne podatke štitit ćemo primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijsko-sigurnosnih mjera sukladno internim propisima i postupcima u odnosu na pohranu, pristup, otkrivanje i pristup osobnim podacima. Osobni podaci mogu se čuvati u papirnatom obliku i biti pohranjeni u posebne elektroničke sustave zaštite osobnih podatka. IX/ PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA Ukoliko nastane potreba da Udruga iznosi osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi stupanj zaštite vaših osobnih podataka odgovarao zahtjevima Uredbe i drugih važećih propisa Republike Hrvatske. Ovo osiguravamo između ostalog primjenom standardnih ugovornih klauzula izdanih od strane Europske Komisije (Odluka Komisije od 15. lipnja 2001. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Odluka Komisije od 27. prosinca 2004. o izmjeni Odluke 2001/497/EZ u pogledu uvođenja alternativnog skupa standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje). U slučaju takvog prijenosa, primatelj osobnih podataka u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji osiguravaju stupanj zaštite kako to zahtjeva Uredba. U slučaju prijenosa osobnih podataka na treće osobe Udruga će osigurati da i navedene osobe pružaju isti nivo zaštite kakav pruža Udruga. X/ IZMJENE OSOBNIH PODATAKA Ukoliko se bilo koji osobni podatak koji ste nam dostavili promijeni (npr. vaš e-mail, adresa prebivališta i sl.) ili ukoliko steknete saznanja da raspolažemo netočnim osobnim podatkom, molimo vas da nas o tome obavijestite slanjem elektronske pošte na slijedeću e-mail adresu: [email protected] Udruga nije odgovorna za bilo kakve gubitke koji bi proizlazili iz netočnih, neistinitih, manjkavih ili necjelovitih osobnih podataka koji su nam dostavljeni. XI/ KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE Vaši osobni podaci brisat će se kada prestane razumna potreba za njihovim čuvanjem u Dozvoljene svrhe odnosno u mjeri u kojoj je to primjenjivo kada povučete privolu pod uvjetom da osobne podatke nismo dužni čuvati temeljem zakonskih obveza. U svakome slučaju vaše osobne podatke čuvat ćemo sve dok postoji potreba za njihovim čuvanjem u svrhu realizacije prava i obveza iz sklopljenog ugovora odnosno poslovnog odnosa uključujući i potrebu prisilne naplate tražbine. XII/ VAŠA PRAVA Podložno uvjetima propisanim Uredbom odnosno propisima Republike Hrvatske, vi imate pravo povući privolu (ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na privoli, a ne postoji druga pravna osnova za to), pravo uvida u prikupljene osobne podatke, pravo zahtijevati izdavanje preslike osobnih podataka koje čuvamo, pravo zatražiti izmjenu prikupljenih osobnih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka, pravo na prijenos prikupljenih osobnih podataka, pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Ukoliko se odlučite za bilo što od prethodno navedenog, molimo da nas kontaktirate slanjem elektronske pošte na sljedeću e-mail adresu: [email protected] , n/r Lea Lesjak. Prilikom slanja možemo od vas zatražiti da dokažete svoj identitet dostavljanjem valjane preslike osobnog dokumenta iz kojeg se može utvrditi vaš identitet s ciljem poštivanja mjerodavnih propisa i sprečavanja neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka. Pridržavamo pravo naplatiti vam naknadu ukoliko zloupotrebljavate vaše pravo na pristup osobnim podacima, primjerice u slučaju ulaganja opetovanih zahtjeva ili traženja dodatnih preslika dokumenata bez razumne osnove. Razmotriti ćemo sve vaše zahtjeve i prigovore koje zaprimimo i pravovremeno odgovoriti na njih. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, vašu primjedbu možete uputiti na tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka – Agenciju za zaštitu osobnih podataka. Kontakt podaci Agencije za zaštitu osobnih podataka: Selska cesta 136 HR - 10000 ZAGREB Tel. 00385 (0)1 4609-000 E-mail: [email protected] Web: www.azop.hr XIII/ IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI Ova Politika privatnosti stupa na snagu s danom 25. svibnja 2018. Pridržavamo pravo njene izmjene s vremena na vrijeme, koje će odgovarati izmijenjenim postupcima i načinu obrade osobnih podataka ili promijenjenim zakonskim okolnostima. Izmjene će stupiti na snagu danom objave. XIV/ KAKO NAS KONTAKTIRATI Stalo nam je do Vašeg mišljenja o našoj Politici privatnosti. Kontaktirati nas možete slanjem elektronske pošte na e-mail adresu: [email protected] ili pisanim putem slanjem pismena na sljedeću poslovnu adresu unutar sjedišta Udruge: Ulica Kozarčeve Tene 47, Zagreb n/r: Lea Lesjak. ______________________________ Udruga KRUG LJUBAVI, zastupana po predsjednici Lei Lesjak

Dragi korisniče, Vaša privatnost nam je važna, stoga ovim uvjetima uređujemo način prikupljanja, čuvanja i korištenja osobnih podataka koje kao korisnik naše web stranice dobrovoljno ustupate pristupom na našu web stranicu. U smislu ovih uvjeta, osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca fizičku ili pravnu osobu, pomoću kojih se isti može izravno ili neizravno identificirati Humanitarna udruga KRUG LJUBAVI zakonito, pošteno i transparentno obrađuje Vaše osobne podatke, jedino i isključivo u svrhu s kojom su prikupljeni, a uvjeti odnose se isključivo na osobne podatke prikupljene iz mrežnih izvora koji sadrže poveznicu na našu web stranicu. Prikupljanje osobnih podataka iz bilo kojih drugih izvora je isključeno. KRUG LJUBAVI prikuplja Vaše osobne podatke u svrhu promocije, promidžbe te prodaje svojih proizvoda i usluga. Primjerice, KRUG LJUBAVI može prikupljati i koristiti osobne podatke korisnika u svrhu informiranja o proizvodima i uslugama, slanja promidžbenih poruka o drugim proizvodima i uslugama te u svrhu komunikacije s korisnicima. Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima u vremenskom trajanju potrebnom za ispunjenje navedene svrhe. U slučaju da KRUG LJUBAVI namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su Vaši osobni podaci prikupljeni, KRUG LJUBAVI će Vas kontaktirati te dodatno informirati o drugoj svrsi obrade vaših osobnih podataka zajedno sa svim drugim relevantnim informacijama. Međutim, KRUG LJUBAVI pridržava pravo da u određenim slučajevima provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom. Pristupom na našu web stranicu, pristajete na prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka sukladno ovdje navedenim uvjetima te dajete svoju suglasnost da KRUG LJUBAVI može prema vlastitom nahođenju bez prethodne obavijesti izmijeniti, dopuniti, brisati ili na bilo koji način ažurirati uvjete zaštite Vaših osobnih podataka. KRUG LJUBAVI će sve promjene objaviti na svojoj web stranici uz naznaku osobnih podataka koji se prikupljaju te sredstava i svrhe obrade istih, kao i uvjeta pod kojima se osobni podaci mogu dati na uvid. U svakom trenutku možete provjeriti jesu li Vaši osobni podaci ažurni i točni, odnosno u svakom trenutku možete od KRUG LJUBAVI zatražiti pristup Vašim osobnim podacima koji se prikupljaju, ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, kao i zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Također, u svakom trenutku možete povući svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, zatražiti da Vam prestanemo slati e-mail newslettere i obavijesti na Vašu adresu, kao i izjaviti prigovor na postojeću obradu. Svoj pisani zahtjev uputite e-poštom na adresu [email protected] Vaš ćemo zahtjev riješiti brzo i na primjeren način. U slučaju povrede Vaših osobnih podataka imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Našoj web stranici možete pristupiti bez prijave ili registracije, odnosno bez otkrivanja Vašeg identiteta. KRUG LJUBAVI izričito izjavljuje da neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, ustupiti Vaše osobne podatke trećim osobama, osim pod uvjetom i na način određen ovim uvjetima. KRUG LJUBAVI pridržava pravo povremeno trećim osobama, koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za račun KRUG LJUBAVI ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima ustupiti Vaše osobne podatke na daljnju obradu, jedino i isključivo u svrhu koja se podudara s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka za koju ste dali svoj pristanak, o čemu će KRUG LJUBAVI posebno voditi računa. Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a svi podaci su zaštićeni lozinkama. KRUG LJUBAVI poduzima sve potrebne mjere kako bi se Vaši osobni podaci zaštitili od opasnosti kao što su gubitak, zloporaba, neovlašteni pristup, uništenje i sl., u koju svrhu je KRUG LJUBAVI imenovala osobu odgovornu za GDPR, čije podatke možete naći ovdje. (napraviti hyperlink na kontakt podatke zaposlenika) KRUG LJUBAVI može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojoj web stranici i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u interne svrhe poboljšanja proizvoda i usluga, kao i izrade internih statistika. U navedenu svrhu naša web stranica koristi kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o Vašoj adresi e-pošte, nazivu domene te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići se ne mogu koristiti za otkrivanje Vašeg identiteta. Više o kolačićima pročitajte ovdje (hyperlink). KRUG LJUBAVI ne prikuplja i ne obrađuje osobne podatke maloljetnika. Iznimno, u slučaju prikupljanja osobnih podataka maloljetnika, roditelje ćemo obavijestiti o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina i/ili ponuditi im mogućnost opoziva suglasnosti za prikupljanje, korištenje i ustupanje osobnih podataka njihove djece trećim osobama. Svoje komentare, pritužbe ili prijedloge za poboljšanje ovih uvjeta možete poslati putem e-pošte na adresu adresu [email protected] ! Vaša Humanitarna udruga KRUG LJUBA